NYHETSARKIVET
24 jan 2020 12:30
Operatörerna: Återgå till 2017 års fiberregleringsförslag
EU:s förväntade veto mot PTS förslag på reglering av fibertillträdesmarknaden hade förmodligen kunnat undvikas om myndigheten gått vidare med det förlag man lade fram 2017, men som man sedan, utan vidare förklaring, kastade i papperskorgen för att återgå till sin gamla modell. Det tror flera av marknadens aktörer som Telekomnyheterna har varit i kontakt med de senaste dagarna.

PTS föreslog i juni 2017 att marknadsavgränsningen för fiber till flerfamiljshus blir nationell medan varje enskilt fibernät till småhus och mindre flerfamiljshus skulle kunna utgöra en egen geografisk marknad.

Varför detta förslag refuserades har inte motiverats av Post- och telestyrelsen. Däremot har kritiken mot det efterföljande förslaget inte låtit vänta på sig. I september 2018 krävde vd:arna för de fyra största bredbandsoperatörerna i Sverige ett gemensamt möte med Post- och telestyrelsens generaldirektör Dan Sjöblom för att diskutera regleringen på fibermarknaden. Han lät dock markera sitt ointresse för detta möte genom att meddela att han inte hade tid för något möte förrän i slutet av november.

På EU-Kommissionen blev man väldigt förvånad när en delegation bestående av marknadens fyra största konkurrenter klev innanför dörren och tillsammans förde fram samma budskap. Det lär aldrig ha hänt tidigare att alla de största bolagen på en marknad har samma åsikt. Och förmodligen är det veto som nu meddelats informellt ett resultat av detta möte.

Telekomnyheterna har frågat operatörerna hur de ser på frågan. Av de tillfrågade har Telia och Telenor återkommit och de är eniga i frågan att PTS borde återgå till 2017 års förslag. Så här svarar de på våra frågor:

• Robert Liljeström, chef för Public Affairs på Telia
TN: Hur ser ni på de uppgifter som gör gällande att PTS fått information om ett kommande veto när det gäller regleringen av fibertillträde, och att man av allt att döma inte har för avsikt att ändra sitt förslag enligt kommissionens önskemål?

- Vi har ingen insyn i den dialogen och kan därför inte kommentera PTS överväganden. Det vi har framfört till både PTS och Kommissionen är att vi inte delar PTS förslag till beskrivning av marknaden. Den speglar helt enkelt inte hur marknaden fungerar idag och riskerar därför leda till en reglering som inte gynnar utvecklingen och digitaliseringen av Sverige. Vår förhoppning är att den pågående processen med EU ska leda fram till att PTS gör om marknadsbeskrivningen.

TN: Hur påverkar det er att en ny reglering av allt att döma drar ut ytterligare på tiden?

- På en marknad med snabb utveckling är det självklart inte bra att uppdateringar av reglering drar ut på tiden. För oss är det dock viktigt att det nya regelverket, som ska gälla i många år, är baserat på en korrekt marknadsbeskrivning. PTS presenterade 2017 ett förslag till en helt ny reglering som fick brett stöd av marknadens aktörer. Förslaget övergavs dock utan någon särskild motivering. Vi anser att en bra och snabb väg framåt är att arbeta vidare med förslaget från 2017.

• Jimmy Ahlstrand, Chief Corporate Affairs Office, Telenor Sverige
TN: Hur ser ni på de uppgifter som gör gällande att PTS fått information om ett kommande veto när det gäller regleringen av fibertillträde, och att man av allt att döma inte har för avsikt att ändra sitt förslag enligt Kommissionens önskemål?

- Det är inget vi vill spekulera i eftersom vi saknar insyn i de diskussioner som förts. Men det vi kan säga är att vi inte skriver under på den beskrivning av marknaden som PTS redogjort för, det riskerar att mynna ut i en reglering som inte är ändamålsenlig och i slutändan kan komma att hämma utvecklingen. Det har vi även framfört till PTS och hoppas att marknadsbeskrivningen revideras.

TN: Hur påverkar det er att en ny reglering av allt att döma drar ut ytterligare på tiden?

- Det är förstås aldrig bra när besked om ändrade regleringar dröjer. Men ännu viktigare är att nya regelverk baseras på underlag som speglar och stämmer överens med verkligheten och situationen på marknaden. Vi har haft dialog med PTS under många år i dessa frågor och har tidigare varit positiva till det förslag till ny reglering som presenterades 2017. Vår förhoppning är att man utgår från det förslaget i arbetet framåt.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561